Privacy beleid - Tkconstruct

Privacy beleid

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de manier waarop TK CONSTRUCT BVuw persoonlijke gegevens verwerkt. Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen, onder andere in het kader van nieuwe wettelijke verplichtingen. Deze versie van de privacyverklaring werd laatst gewijzigd op: 24/08/2021.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

TK CONSTRUCT BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

TK CONSTRUCT BV

Avermaat 111

9240 ZELE

KBO-nr. 0446.631.847

Tel.: 052/44.98.65

E-mail: info@tkconstruct.be

Website: www.tkconstruct.be

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, ons rechtstreeks contacteerten/of u deze zelf aan ons verstrekt. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen omdat anderendie aan ons geven of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.

Direct identificerende gegevens worden in principe niet door ons verwerkt tenzij deze door uzelf of via derden aan ons bezorgd wordenbijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of bij ander contact zoals telefonisch of via e-mail.

Niet-direct identificerende gegevens kunnen steeds door ons verwerkt worden wanneer u onze website bezoekt (bijvoorbeeld browsertype, IP-adres, besturingssysteem, enz.).
Wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u terug in ons Cookiebeleid.
Onze website kan links bevatten naar websites van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites, noch voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

De persoonsgegevens die wij in het kader van onze diensten kunnen verzamelen zijn:Naam en voornaam;

 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboorteplaats- en datum;
 • Rijksregisternummer;
 • Nationaliteit;
 • Financiële algemene gegevens zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • KBO- en BTW-nummer;
 • IP-adres;
 • Browsertype;
 • Locatiegegevens;
 • Voorkeurstaal;
 • Andere gegevens die u ons verstrekt in het kader van de diensten die u aan ons vraagt.

Gebruik van beeldmateriaal

Foto’s en beelden van realisaties van TK CONSTRUCT BV kunnen door TK CONSTRUCT BV gebruikt worden voor commerciële doeleinden (publicatie op de website en sociale media van TK CONSTRUCT BV of via andere kanalen).

Hierdoor is het mogelijk dat beelden van uw woning, tuinhuis, appartement,… door TK CONSTRUCT BV gemaakt en gebruikt worden. De gegevens van de klant worden hierbij niet vermeld en de klant wordt niet gericht in beeld gebracht behoudens andersluidende expliciete toestemming.

TK CONSTRUCT BV zal steeds naar haar beste vermogen vermijden dat personen herkenbaar in beeld worden gebracht.

U kan zich ten allen tijde schriftelijk verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal door TK CONSTRUCT BV. Indien u zich hiertegen wenst te verzetten of wenst dat reeds gepubliceerd beeldmateriaal zou worden verwijderd, kunt u daartoe een verzoek richten aan TK CONSTRUCT BV per e-mail of per post naar het adres vermeld onder titel I.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Voor het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten, en de behandeling van vragen, verzoeken en klachten;
 • Voor de goede organisatie van onze diensten;
 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst;
 • Om u te kunnen contacteren, informeren en raadplegen over de werken en alle daarmee verband houdende leveringen en diensten;
 • Voor facturatie, de afhandeling van betalingen en boekhoudkundige verrichtingen;
 • Voor klanten- en leveranciersbeheer;
 • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor fiscale doeleinden;
 • Voor het technisch en functioneel beheer van onze website, om u een goed functionerende en veilige website aan te bieden;
 • Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing doeleinden, om u te informeren over wat voor u van belang zou kunnen zijn.

De verwerking van uw gegevens voor doeleinden die niet strikt noodzakelijk zijn binnen de context van onze contractuele relatie/ter uitvoering van onze overeenkomst, is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming zoals onze activiteiten, (potentiële) klanten- en/of leveranciersbeheer, het belang om uw vragen naar ons beste vermogen te behandelen, enz.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

TK CONSTRUCT BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze gegevens worden verzameld en bewaard.

Toegang tot uw persoonsgegevens

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot deze personen die uw gegevens redelijkerwijze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of de uitvoering van onze
overeenkomst met u.

Het is mogelijk dat TK CONSTRUCT BV beroep doet op derde partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld leveranciers, onderaannemers, website-host). Wanneer deze derden voor de uitoefening van hun opdracht toegang zouden hebben tot uw persoonsgegevens, leveren wij redelijke inspanningen om met deze derden ertoe verplichten de relevante gegevensbeschermingsregels te respecteren (via bijvoorbeeld een verwerkingsovereenkomst).

Uw gegevens worden in principe niet aan andere partijen verstrekt, tenzij wanneer dit door de wet of door een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

TK CONSTRUCT BV verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

TK CONSTRUCT BV neemt redelijke en gepaste technische maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde wijziging, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Ondanks de maatregelen die wij nemen ter bescherming van uw gegevens, is met name de overdracht van gegevens via het internet nooit volledig veilig en kunnen wij dus ook de veiligheid van elektronisch verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u ten allen tijde uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Deze intrekking kan geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens daterend van vóór de intrekking van uw toestemming.

Daarnaast beschikt u over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TK CONSTRUCT BV, en kan u de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen.

Deze overdraagbaarheid impliceert dat u de mogelijkheid heeft om een verzoek in te dienen bij TK CONSTRUCT BVom uw persoonsgegevens in de vorm van een computerbestand naar uzelf of naar een andere, door u genoemd persoon of organisatie, over te maken.

Tevens heeft u het recht om op ieder ogenblik schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Verzoeken op grond van bovenstaande rechten moeten gericht worden per e-mail of per post naar het adres vermeld onder titel I.

Uwverzoek zal niet behandeld worden zonder bewijs van identiteit. Wij vragen daarom dat u een kopie van uw identiteitskaart aan uw verzoek hecht zodat wij kunnen verifiëren dat de desbetreffende aanvraag effectief door u werd gedaan. Dit om eventueel misbruik door derden te voorkomen.

Verzoeken (met bewijs van identiteit) worden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van dertig dagen verwerkt.

TK CONSTRUCT BVwijst u er op dat u bij ontevredenheid over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, ook de mogelijkheid heeft om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Deze is bereikbaar via volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Vragen over deze Privacyverklaring kan u steeds aan ons richten viainfo@tkconstruct.be.