Algemene voorwaarden - Tkconstruct

Algemene voorwaarden

Algemeen - toepasbaarheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TK CONSTRUCT BV gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten gesloten met TK CONSTRUCT BV.
 • Er kan niet afgeweken worden van deze algemene voorwaarden, tenzij bij uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding.
 • In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de klant of opdrachtgever (hierna beiden: klant), primeren de algemene voorwaarden van TK CONSTRUCT BV. Uitsluitend de algemene voorwaarden van TK CONSTRUCT BV zijn van toepassing. De voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden. Stilzwijgen van TK CONSTRUCT BV kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden geïnterpreteerd worden.
 • Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden wordt vernietigd, nietig zou blijken of voor niet geschreven moet worden gehouden, heeft dit geen weerslag op de geldigheid van de overige bepalingen.

Offertes - voorschotten

 • Alle offertes van TK CONSTRUCT BV blijven geldig tot uiterlijk 1 maand na de uitgifte ervan.
 • Bij iedere bestelling dient een voorschot betaald te worden ten bedrage van 30%. Het voorschot is verschuldigd vanaf de ondertekening van de offerte/bestelbon en moet betaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf deze datum. Bij niet betaling van het voorschot is artikel 4.5 van toepassing.
 • De offertes van TK CONSTRUCT BV worden opgemaakt op grond van de informatie die verstrekt wordt door de klant. De klant staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van alle aangeleverde informatie. TK CONSTRUCT BV is niet verantwoordelijk voor niet-opgegeven externe factoren die bepalend zijn voor het resultaat.
 • Door schommelingen in de materiaalprijzen kunnen de aangerekende materiaalkosten vermeld in de offerte in geval van een stijging van de marktprijs op een evenredige wijze door TK CONSTRUCT BV aangepast worden, met een maximum aanpassing van 10%, en dit tot alle materialen bij de leveranciers in bestelling zijn. In voorkomend geval verbindt TK CONSTRUCT BV zich ertoe de prijsstijgingen van haar leveranciers bekend te maken aan de klant.
 • In geval van een wijziging van het BTW tarief na indiening van de offerte, wordt de prijs van de nog te factureren werken dienovereenkomstig aangepast.
 • Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte zijn niet in de offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bijkomend, bovenop hetgeen voorzien in de offerte, doorgerekend aan de klant.

Uitvoering – meerwerken

 • De klant zorgt ervoor dat de werf vóór de aanvang van de werken vlot bereikbaar en vrij is.
 • De klant staat ten allen tijde in voor de stabiliteit van de ondergrond op de plaats van de werken alsook de stabiliteit van de aanwezige constructies waaraan de overeengekomen werken moeten worden uitgevoerd. TK CONSTRUCT BV kan hier nooit voor aansprakelijk gesteld worden.
 • Voor de uitvoering van de werken stelt de klant tijdig en gratis elektrische stroom en een watertoevoer ter beschikking, alsook een geschikt lokaal voor het opstapelen van de nodige materialen.
 • Bij niet-naleving van de verplichtingen onder artikels 3.1 t.e.m. 3.3 staat de klant in voor vergoeding van nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten).
 • Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding staat TK CONSTRUCT BV niet in voor het ruimen van afval en/of puin. Alle afvalverwerkingskosten zijn ten laste van de klant.
 • De uitvoeringstermijn vermeld in de offerte is slechts indicatief en kan bij overschrijding of latere start van de werken geen aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, schadevergoeding of prijsvermindering.
 • De uitvoering wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van TK CONSTRUCT BV, zonder dat TK CONSTRUCT BV hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. In voorkomend geval stelt TK CONSTRUCT BV de klant in kennis van de overmachtssituatie binnen een termijn van 14 dagen na ontstaan of ontdekking door TK CONSTRUCT BV van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. De uitvoering blijft geschorst voor zolang de overmachtssituatie duurt.
 • Bij opschorting of onderbreking van de uitvoeringstermijn door toedoen van de klant, zijn aangestelden of de door hem ingeschakelde derden, is de klant aan TK CONSTRUCT BV een vergoeding verschuldigd voor de daardoor veroorzaakte kosten en winstderving. De klant is onderhevig aan de planning van TK CONSTRUCT BV voor de hervatting van de werken. De vertragingen in de werken komen volledig ten laste van de klant.
 • Meerwerken kunnen met alle middelen van recht bewezen worden, daarin begrepen maar niet beperkt tot e-mails en andere geschriften. Bij gebreke aan schriftelijk protest overeenkomstig artikel 6.1 binnen een termijn van 8 dagen, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de meerwerken.
 • Meerwerken worden in regie aangerekend aan €55 per uur plus materiaalkosten.
 • Voor betwistingen over leveringen of uitgevoerde werken is artikel 6.1 van toepassing.

Facturatie - betalingsvoorwaarden

 • De prestaties van TK CONSTRUCT BV worden gefactureerd zoals bepaald in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.
 • Alle facturen van TK CONSTRUCT BV moeten betaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur tegen de vervaldatum, is vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd. Daarnaast is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €125, onverminderd het recht van TK CONSTRUCT BV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 • De toepassing van een verlaagd BTW tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant.
 • Voor klachten met betrekking tot de facturatie is artikel 6.1 van toepassing.
 • Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur behoudt TK CONSTRUCT BV zich het keuzerecht voor om ofwel de uitvoering van het nog uit te voeren werk op te schorten tot integrale betaling van het voorschot/de factuur, zonder dat TK CONSTRUCT BV hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn, ofwel om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ex nunc te ontbinden voor wat de nog uit te voeren werken betreft. TK CONSTRUCT BV deelt haar keuze schriftelijk mee aan de klant. In geval van schorsing van de werkzaamheden, is de klant onderhevig aan de planning van TK CONSTRUCT BV voor de hervatting van de werken. Eventuele vertragingen in de werken komen volledig ten laste van de klant. Indien TK CONSTRUCT BV door deze schorsing rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt, is de klant hiervoor een vergoeding verschuldigd. Bij ontbinding is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de contractwaarde, onverminderd het recht van TK CONSTRUCT BV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Garanties

 • TK CONSTRUCT BV biedt geen enkele garantie met betrekking tot de producten of materialen aangekocht door de klant en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken door gebruik van deze producten of materialen.
 • Volgende garantievoorschriften bepaald onder sub a en b zijn van toepassing en voorzien een kosteloze vervanging van de defecte onderdelen. Overige kostenvergoedingen zoals werkuren en verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant.
  • Beslag: waarborg volgens de voorwaarden van de fabrikant/leverancier op het beslag van de ramen en deuren, mits deze op een normale manier gehanteerd worden en alle bewegende onderdelen op regelmatige basis (minimum 1x per jaar) gesmeerd worden;
  • Glas: waarborg voor een termijn van 10 jaar vanaf de plaatsing op dampvorming van de isolerende beglazing. Deze waarborg is niet geldig voor thermische breuken.
 • Bijregelen en afstellen van de geplaatste delen na een periode van 1 jaar vanaf de plaatsing vallen steeds buiten de service- en garantieperiode en zijn altijd betalend.

Aansprakelijkheid

 • Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, daarin begrepen betwistingen over leveringen en prestaties, alsook klachten met betrekking tot de facturatie moeten binnen een termijn van 8 dagen na de desbetreffende levering, prestatie of factuur bij aangetekend schrijven aan TK CONSTRUCT BV ter kennis worden gebracht.
 • Voor schade aan de klant of aan iedere andere persoon ontstaan ingevolge het uitvoeren van de werkzaamheden is TK CONSTRUCT BV slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
 • Hoe dan ook heeft de klant in geval van een bewezen wanprestatie door TK CONSTRUCT BV hoogstens recht op een soortgelijke vergoeding als deze in de algemene voorwaarden bedongen in het voordeel van TK CONSTRUCT BV bij wanprestatie door de klant. In ieder geval kunnen de eventuele door TK CONSTRUCT BV aan de klant verschuldigde vergoedingen en interesten een bedrag van 30% van de factuurwaarde niet te boven gaan.
 • Behoudens andersluidend beding of andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zal TK CONSTRUCT BV nooit gehouden zijn tot enige vergoeding voor indirecte, onverwachte of consecutieve schade.
 • Bij gebreke aan klachten binnen een termijn van 8 dagen zoals bepaald bij artikel 6.1, worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn. De ingebruikname van het gebouw en/of de uitvoerde werken zonder bemerkingen conform artikel 6.1 wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring ervan. Het aflopen van de termijn bepaald in artikel 6.1 wordt gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 • Voor toepassing van de wettelijke waarborgen voorzien bij artikel 1792 Burgerlijk Wetboek geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de tienjarige waarborgtermijn.
 • Voor zichtbare gebreken die tijdig gemeld werden, beschikt TK CONSTRUCT BV over een keuzerecht tussen ofwel het herstel door TK CONSTRUCT BV van de gemelde gebreken met afwerking van de werken volgens de overeenkomst, ofwel betaling door TK CONSTRUCT BV van een schadevergoeding, die in ieder geval beperkt is tot de kost van de herstellingswerkzaamheden.
 • TK CONSTRUCT BV is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken die kenbaar gemaakt worden na de termijn voorzien bij artikel 6.1. Deze gebreken kunnen na afloop van voormelde termijn niet aangewend worden voor de ontbinding van de overeenkomst.
 • Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 Burgerlijk Wetboek moeten door de klant per aangetekend schrijven aan TK CONSTRUCT BV gemeld worden binnen een termijn van 1 maand na de ontdekking ervan, en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de desbetreffende werken.
 • In geval van bewezen verborgen gebrek verbindt TK CONSTRUCT BV zich ertoe ofwel zonder verdere kosten voor de klant het nodige materiaal en/of toestellen ter beschikking te stellen om het gebrek te verhelpen, ofwel een vergoeding aan de klant te betalen die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen buiten de garantie en kunnen in geval van herstelling door TK CONSTRUCT BV aan de klant aangerekend worden. Op de door TK CONSTRUCT BV uitgevoerde werken voor herstel van de lichte verborgen gebreken wordt een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering van de herstellingswerken.
 • De klant erkent kennis te hebben van het feit dat de uit te voeren werken ongemakken en hinder kunnen teweegbrengen. TK CONSTRUCT BV is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de klant zou ondervinden tijdens de uitvoering van de werken. Dit kan geen enkele aanleiding geven voor enige schadevergoeding in van welke aard dan ook.
 • De klant is gehouden tot vrijwaring van TK CONSTRUCT BV voor alle aanspraken van derden voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst tussen klant en TK CONSTRUCT BV.
 • Alle geleverde materialen blijven eigendom van TK CONSTRUCT BV tot het ogenblik van de integrale betaling door de klant. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen, alsook voor het aanwezige werkmateriaal van TK CONSTRUCT BV. De klant neemt hiervoor een gepaste verzekering, alsook tegen brand- en stormschade, in het voordeel van TK CONSTRUCT BV. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige administratieve vergunningen voor de werken. Eventuele boetes en kosten met betrekking tot de administratieve vergunningen zijn integraal ten laste van de klant.

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

Bij eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, is de klant gehouden TK CONSTRUCT BV schadeloos te stellen voor al haar uitgaven, prestaties en alles wat zij bij de aanneming had kunnen winnen (hierna: winstderving).

De klant staat in voor integrale vergoeding van de door TK CONSTRUCT BV reeds uitgevoerde werken, reeds gemaakte kosten en geplaatste bestellingen.

De winstderving wordt forfaitair begroot op 30% van de afgezegde werken.

Gebruik van beeldmateriaal – verwerking persoonsgegevens

 • Foto’s en beelden van realisaties van TK CONSTRUCT BV kunnen door TK CONSTRUCT BV voor commerciële doeleinden gebruikt worden (publicatie op de website van TK CONSTRUCT BV of via andere kanalen). De klant kan zich hiertegen schriftelijk verzetten.
 • De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Privacyverklaring te vinden op de website van TK CONSTRUCT BV. Een kopie van de Privacyverklaring kan tevens bekomen worden door eenvoudig schriftelijk verzoek van de klant aan TK CONSTRUCT BV.

Geschillen

 • Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met TK CONSTRUCT BV, van welke aard ook, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.
 • Technische geschillen met betrekking tot de uitvoering van de werken, daarin niet begrepen factuurgeschillen, moeten eerst op verzoek van de meest gerede partij voor verzoening voor de bevoegde rechtbank gebracht worden alvorens er een vordering in rechte kan worden ingesteld.

Toepasselijk recht

De volledige relatie tussen TK CONSTRUCT BV en de klant alsmede alle door TK CONSTRUCT BV gesloten overeenkomsten zijn in al hun aspecten onderworpen aan het Belgisch recht.